ALGEMENE VOORWAARDEN

 

HR SLAGKRACHT

www.hrslagkracht.nl

KvK: 65734556 | BTW: NL 11.03.94.331.B01

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 HR slagkracht: de eenmanszaak van Sanne van der Veen – Bootsma, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65734556.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie HR slagkracht een overeenkomst aangaat of met wie HR slagkracht in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

1.3 Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidingstraject, een coachingstraject of training.

1.4 Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen HR slagkracht en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

De overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 21 – 03 – 2016 onder nummer 90515112643-1 beoordeelde overeenkomst.

1.6 Diensten: Alle door HR slagkracht aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder consultancy, detachering, interim management, training, coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

1.7 Documentatie: alle documenten, stukken, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., al dan niet op een digitale gegevensdrager.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HR slagkracht en opdrachtgever, tenzij door partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HR slagkracht, voor de uitvoering waarvan door HR slagkracht van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt. Dergelijke derden staat jegens de opdrachtgever een beroep op deze voorwaarden toe.

2.3 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door HR slagkracht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2.6 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.7 Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, een offerte en/of een overeenkomst tussen HR slagkracht en opdrachtgever, prevaleert als eerste het bepaalde in de overeenkomst, vervolgens het bepaalde in de offerte en als laatste het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

 Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 De door HR slagkracht gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. HR slagkracht is slechts aan deoffertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.2 Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, materiaal-, reis-,verblijf- en administratiekosten, leges, kosten voor de huur van locaties en kosten van apparatuur.

3.3 Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van HR slagkracht van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan HR slagkracht doorberekenen aan de opdrachtgever.

3.4 Offertes zijn gebaseerd op de bij HR slagkracht beschikbare informatie.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen voor latere opdrachten.

3.6 Een overeenkomst tussen HR slagkracht en opdrachtgever komen eerst tot stand:

  1. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
  2. nadat HR slagkracht een schriftelijke akkoordverklaring van opdrachtgever heeft ontvangen in antwoord op een door HR slagkracht gedaan aanbod, dan wel;
  3. nadat HR slagkracht een opdracht van opdrachtgever schriftelijk dan wel stilzwijgend heeft aanvaard, dan wel;
  4. bij mondelinge overeenkomst door overhandiging door opdrachtgever van administratie-, boekhoud- en of fiscale bescheiden dan wel andere te verwerken of te gebruiken bescheiden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

3.7 Indien HR slagkracht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van HR slagkracht en opdrachtgever daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag HR slagkracht er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door HR slagkracht gehanteerde prijzen en tarieven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 HR slagkracht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 De gesloten overeenkomsten tussen HR slagkracht en opdrachtgever leiden voor HR slagkracht tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij HR slagkracht gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van HR slagkracht verlangd kan worden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documentatie en gegevens, waarvan HR slagkracht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HR slagkracht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde documentatie en gegevens niet tijdig aan HR slagkracht zijn verstrekt, heeft HR slagkracht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HR slagkracht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever.

4.5 Indien door HR slagkracht of door HR slagkracht ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever, of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door HR slagkracht of de door HR slagkracht ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder tevens dienen te worden begrepen audiovisuele middelen. Het bepaalde in artikel 7:658 lid 4 BW is van overeenkomstige toepassing.

4.6 De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is HR slagkracht echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. Bedoelde wijziging is tijdig doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

4.7 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever HR slagkracht derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4.8 HR slagkracht heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in haar dossier te houden, ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier. 

Artikel 5 HR Advies

Algemeen

5.1 De bepalingen in dit artikel zijn slechts van toepassing indien en voor zover HR slagkracht en opdrachtgever een HR dienst (adviesopdracht) zijn overeengekomen.

5.2 Een HR dienst (adviesopdracht) is de opdracht waarbij HR slagkracht en opdrachtgever een overeenkomst sluiten op grond waarvan HR slagkracht HR advies werkzaamheden zal uitvoeren ten behoeve van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever een HR advies opdracht heeft gegeven, zal er geen gezagsverhouding ontstaan en hebben partijen mitsdien niet de intentie een arbeidsrelatie te doen ontstaan.

5.3 De door HR slagkracht verrichte HR advies werkzaamheden worden per uur of per dagdeel op basis van de in de offerte of overeenkomst gespecificeerde tarieven en beschikbare uren/dagdelen berekend, behoudens voor zover expliciet anders is overeengekomen ten aanzien van (een gedeelte van) de opdracht.

5.4 Indien HR slagkracht de werkzaamheden met betrekking tot de HR advies opdracht niet kan verrichten wegens ziekte, zal zij geen uren in rekening brengen.

Detachering/interim

5.5 HR slagkracht is gerechtigd de detacherings/interim overeenkomst tussentijds te beëindigen en zal daarbij 2 (twee) weken opzegtermijn in acht nemen.

5.6 De opdrachtgever kan de detacherings/interim overeenkomst tussentijds beëindigen. De opzegtermijn die hij daarbij in acht dient te nemen bedraagt 2 (twee) maanden voor detacherings/interim opdrachten die korter dan 6 (zes) maanden duren en 3 (drie) maanden voor detacherings/interim opdrachten die 6 (zes) maanden of langer duren. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand. Artikel 7.1 is niet van toepassing.

Consultancy

5.7 HR slagkracht kan in overleg met de opdrachtgever de inzet van een adviseur of de samenstelling van het adviesteam bepalen of wijzigen, indien HR slagkracht meent dat dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van een adviseur of het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met HR slagkracht plaatsvinden.

5.8 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.4 geschiedt het door HR slagkracht betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering uitsluitend in onderling overleg.

5.9 Bij beëindiging van de consultancy opdracht door de opdrachtgever geldt in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7.1 het volgende. Indien de opdrachtgever de consultancy overeenkomst tussentijds heeft beëindigd om een andere reden dan overmacht of een toerekenbare tekortkoming van HR slagkracht, heeft HR slagkracht, in aanvulling op hetgeen reeds is betaald door opdrachtgever en op de werkzaamheden die HR slagkracht reeds heeft uitgevoerd maar nog niet gefactureerd, recht op een vergoeding gelijk aan 30% van het resterende bedrag dat opdrachtgever HR slagkracht op grond van de overeenkomst nog verschuldigd zou zijn indien de overeenkomst tot het einde zou hebben voortgeduurd.

Artikel 6 Coaching en training

Algemeen

6.1 De bepalingen in dit artikel zijn slechts van toepassing indien en voor zover HR slagkracht en opdrachtgever een opdracht voor coaching en/of training zijn overeengekomen.

6.2 Het is van belang dat de opdrachtgever nauwkeurige informatie verstrekt aan HR slagkracht betreffende de (wensen en eisen die worden gesteld aan de) uit te voeren training of coaching. Opdrachtgever is gehouden vóór of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden te controleren of de coach/trainer aan de verwachtingen voldoet.

6.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HR slagkracht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HR slagkracht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HR slagkracht zijn verstrekt, heeft HR slagkracht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Wanneer in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een trainer/coach een opdracht niet op het afgesproken tijdstip kan plaatsvinden, is HR slagkracht dientengevolge nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat HR slagkracht, voor zover de aard van de trainings- of coachingsopdracht dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de trainer/coach zal trachten zorg te dragen.

6.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HR slagkracht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

6.6 HR slagkracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HR slagkracht is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Coaching

6.7 Door ondertekening van een opdracht verklaart opdrachtgever dat de cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert.

6.8 De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt naar de sessies komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.

6.9 Mocht de coach tijdens het coachingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

6.10 Bij het verstrekken van een opdracht tot coaching zal HR slagkracht, in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 8.2, na iedere coachingsafspraak de gemaakte kosten conform hetgeen door partijen is overeengekomen in rekening brengen aan opdrachtgever.

6.11 Bij annulering van een coachingsafspraak geldt in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7.1 het volgende. Opdrachtgever kan een coachingsafspraak kosteloos annuleren indien dit minimaal 48 uur vóór aanvang van de afspraak gebeurt. Indien opdrachtgever binnen 48 uur vóór aanvang annuleert, dan zullen 50% van de overeengekomen kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de afspraak niet of na aanvang daarvan wordt geannuleerd, dan zullen 100% van de overeengekomen kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Training

6.12 Bij het verstrekken van een opdracht tot het geven van een training zal HR slagkracht, in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 8.2, 50% van de totale kosten vooraf factureren. Opdrachtgever dient deze factuur met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 9.1, doch uiterlijk bij aanvang van de training, te hebben voldaan. De resterende 50% zal na uitvoering van de opdracht in rekening gebracht worden.

6.13 Bij annulering van een trainingsafspraak geldt in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7.1 het volgende. Opdrachtgever kan een trainingsafspraak kosteloos annuleren indien dit minimaal 4 (vier) weken vóór aanvang van de afspraak gebeurt. Indien de opdrachtgever de afgesproken training binnen 2 (twee) weken voor de uitvoeringsdatum annuleert, wordt 50% van de overeengekomen kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever de afgesproken training binnen 1 (een) week voor de uitvoeringsdatum annuleert, wordt 100% van de overeengekomen kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7 Opschorting en Ontbinding

7.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel of gedeeltelijk ontbindt om een andere reden dan overmacht of een toerekenbare tekortkoming van HR slagkracht, blijft hij het verschuldigde honorarium conform Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd, onverminderd het recht van HR slagkracht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

7.2 Indien voorbereidingstijd separaat is geoffreerd en reeds is uitgevoerd, alsmede indien (meer)kosten (waaronder verzend-, materiaal-,reis-, verblijf- en administratiekosten, leges, kosten voor de huur van locaties en apparatuur) reeds zijn gemaakt, worden deze kosten bij verplaatsing van de locatie of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever volledig in rekening gebracht.

7.3 HR slagkracht is bevoegd, naar haar keuze, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op het tijdstip dat:

  1. het faillissement van de opdrachtgever is aangevraagd;
  2. opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
  3. opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  4. op de eigendommen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;

7.4. Ontbinding dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

Artikel 8 Honorarium

8.1 HR slagkracht verricht haar werkzaamheden op basis van het overeengekomen tarief/honorarium.

8.2 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand is HR slagkracht gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.

8.3 HR slagkracht heeft het recht het overeengekomen (uur)tarief jaarlijks te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer van CBS voor “contractuele loonkosten per uur”, vermeerderd met 3,5%, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum op een door HR slagkracht aan te geven wijze, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. HR slagkracht is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.

9.2 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is HR slagkracht gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

9.3 In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

9.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van HR slagkracht op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd enig bedrag dat hij aan HR slagkracht verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat HR slagkracht aan opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn.

9.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.7 Als van HR slagkracht meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan HR slagkracht voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

9.8 Ingeval HR slagkracht om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 HR slagkracht is ter zake van de door haar geleverde prestaties, daaronder mede begrepen adviezen en met inbegrip van overschrijding van levertijden en/of van het uitblijven van een prestatie, slechts aansprakelijk indien door haar de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, niet in acht is genomen, en zulks aan HR slagkracht kan worden toegerekend.

10.2 De aansprakelijkheid als bedoeld in het voorgaande lid treedt pas in op het moment dat HR slagkracht in verzuim is.

10.3 Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is HR slagkracht niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. HR slagkracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

10.4 De aansprakelijkheid van HR slagkracht is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.5 In afwijking van hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.

10.6 HR slagkracht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, imagoschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is HR slagkracht niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HR slagkracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HR slagkracht kenbaar waren.

10.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van HR slagkracht.

10.8 Opdrachtgever vrijwaart HR slagkracht voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten ten aanzien van door de opdrachtgever aan HR slagkracht verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever vrijwaart HR slagkracht voorts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 11 Overmacht

11.1 HR slagkracht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HR slagkracht geen invloed kan uitoefenen (zoals ziekte van haarzelf, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, overstroming) doch waardoor HR slagkracht niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1 Partijen verplichten zich al hetgeen hen bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt, en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijze kunnen vermoeden, op generlei wijze openbaar te maken, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hen tot bekendmaking verplicht. Dit artikellid geldt in gelijke mate voor het openbaar maken van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst.

12.2 HR slagkracht zal informatie die haar ter beschikking staat slechts aan opdrachtnemers waarvan zij in het kader van de overeenkomst gebruik maakt bekend maken, voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

12.3 HR slagkracht zal haar opdrachtnemers waarvan zij in het kader van de overeenkomst gebruik maakt verplichten de geheimhoudingsbepalingen uit Artikel 12.1 en 12.2 na te leven. 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1 HR slagkracht is of wordt rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van de uitvoering van de overeenkomst door haarzelf en door haar ingeschakelde derden. Dit artikellid geldt niet ten aanzien van alle documentatie die in welke vorm dan ook in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door opdrachtgever aan HR slagkracht beschikbaar wordt gesteld en ten aanzien waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet reeds bij HR slagkracht rusten.

13.2 Alle door HR slagkracht aan opdrachtgever verstrekte documentatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HR slagkracht worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte documentatie anders voortvloeit.

13.3 Zonder hiervoor aan opdrachtgever een bedrag verschuldigd te zijn, is HR slagkracht gerechtigd de als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst bij haar toegenomen kennis te gebruiken ten behoeve van andere opdrachtgevers, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.4 Indien tussen partijen een verschil van mening bestaat over de (intellectuele) eigendom van documentatie, geldt als uitgangspunt dat die eigendom bij HR slagkracht berust tot het moment dat het tegenbewijs door opdrachtgever is geleverd.

13.5 Opdrachtgever staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door HR slagkracht van de door of namens hem aan HR slagkracht geleverde documentatie. Hij vrijwaart HR slagkracht voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten en vergelijkbare rechten van derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

14.2 Op elke overeenkomst tussen HR slagkracht en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1 Door het aangaan van een overeenkomst met HR slagkracht wordt aan HR slagkracht toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal HR slagkracht uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. 

Artikel 16. Wijziging voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens HR slagkracht aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

Sneek, 4 april 2016